BEVERAGES

 

Coffee - $1.60

 

Tea - $1.60

 

Coffee or Tea (TO GO) 

    12oz - $1.75

    16oz - $2.00

 

Iced Tea or Coffee

    12oz - $1.75

    16oz - $2.00

 

Milk

   12oz - $1.95

   16oz - $2.95

 

Decaffeinated Coffee - $1.60

 

Decaffeinated Coffee (TO GO) 

    12oz - $1.75

    16oz - $2.00

 

Milkshake - $4.50

 

Hot Chocolate - $1.75

    with whipped cream - $1.95

 

Chocolate Milk

   12oz - $1.95

   16oz - $3.75

 

Pepsi 

   12oz - $1.50

   16oz - $1.95

 

V-8 Juice, Orange Juice, Tomato Juice, or Apple Juice 

   8oz - $1.50

   12oz - $2.10

   16oz - $3.50

 

Bottled Water - $1.50